STRATEGIA PODATKOWA

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

Podatkowa Grupa Kapitałowa BIZON

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów

 

   1. Spis treści
    Spis treści
    Wykaz skrótów
    1. Wstęp
    2. Informacje dotyczące PGK Bizon
    I. Dane podstawowe
    II. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację
    III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS
    IV. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą
    V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
    VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez PGK Bizon działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
    VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych
    VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
    3. Informacje dotyczące Bizon INT
    I. Dane podstawowe
    II. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację
    III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS
    IV. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą
    V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Bizona INT, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
    VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez spółkę Bizon INT działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
    VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych
    VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
    4. Informacje dotyczące Pałacu Komierowo
    I. Dane podstawowe
    II. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację
    III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS
    IV. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą
    V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki Pałac Komierowo, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
    VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez spółkę Pałac Komierowo działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
    VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych
    VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
 1. Wykaz skrótów
PGK Bizon Podatkowa Grupa Kapitałowa BIZON której uczestnikami są Bizon INT Sp. z o.o. oraz Pałac Komierowo Komfit Sp. z o.o.
Bizon INT Bizon INT Sp. z o.o.
Pałac Komierowo Pałac Komierowo Komfit Sp. z o.o.
KAS Krajowa Administracja Skarbowa
ustawa o CIT ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2587 ze zm.)
ustawa o VAT ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)
ustawa o podatku akcyzowym ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 ze zm.)
Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)
ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 948 ze zm.)
 1. Wstęp

Niniejszy dokument zawiera informację o realizowanej za okres od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. strategii podatkowej i stanowi wykonanie nałożonego na PGK Bizon obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy o CIT.
Przedstawione w kolejnych częściach dane dotyczą odpowiednio PGK Bizon i spółek wchodzących w jej skład, tj. Bizon INT i Pałac Komierowo.

 1. Informacje dotyczące PGK Bizon
 2. Dane podstawowe

PGK Bizon posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1070047102 została zarejestrowana w dniu 4 kwietnia 2022 r. na podstawie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej z dnia 15 lutego 2022 r. na okres trzech lat podatkowych:, tj.

 • od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.,
  • od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  • od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

PGK Bizon tworzą następujące podmioty:

 • Bizon INT, która jest spółką dominującą w PGK Bizon,
  • Pałac Komierowo, która jest spółką zależną w PGK Bizon.

Rok podatkowy PGK Bizon odpowiada kalendarzowemu. Ze względu na to, iż rozpoczęcie działalności w formie PGK nastąpiło w trakcie roku podatkowego, pierwszy rok podatkowy PGK trwał od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Jedynym z celów PGK Bizon jest właściwe wykonywanie ciążących na niej obowiązków podatkowych, a także eliminowanie ryzyka podatkowego, związanego z podejmowanymi w toku prowadzonej działalności transakcjami.

Z tego względu w spółkach tworzących PGK Bizon, tj. Bizon INT i Pałac Komierowo, wdrożono procesy, procedury i sposoby postępowania, których zadaniem jest stworzenie środowiska sprzyjającego analizie podatkowej. Zostały one przedstawione szczegółowo w dalszych częściach dokumentu, poświęconych poszczególnym podmiotom należącym do PGK Bizon.

PGK Bizon dąży do prowadzenia rozliczeń podatkowych w sposób przede wszystkim bezpieczny i nie jest zainteresowana poszukiwaniem oszczędności podatkowych poprzez jakiekolwiek agresywne optymalizacje podatkowe. Podejmowane przez podmioty należące do PGK Bizon decyzje są każdorazowo warunkowane kwestiami gospodarczo – ekonomicznymi i posiadają biznesowe uzasadnienie.

 1. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację

Aby obowiązki podatkowe ustawowo nałożone na PGK Bizon wykonywane były w sposób rzetelny i terminowy, w Bizon INT i Pałacu Komierowo wdrożone zostały procesy i procedury, które regulują ich prawidłowe wypełnianie. Zostały one przedstawione szczegółowo w dalszych częściach dokumentu.

III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

Zgodnie z Rozdziałem 1 Ordynacji podatkowej Szef KAS może zawrzeć z podatnikiem umowę o współdziałanie, która służy zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

Zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Szef KAS na wniosek krajowego podmiotu powiązanego wydaje uprzednie porozumienie cenowe, które stanowi decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Celem PGK Bizon jest utrzymywanie dobrych relacji z organami KAS, co realizowane jest m.in. poprzez terminowe dostarczanie wszelkich wymaganych dokumentów, informacji i wyjaśnień na żądanie organów przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku PGK Bizon nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS, w szczególności nie uczestniczyła w Programie Współdziałania z KAS i nie zawierała uprzednich porozumień cenowych.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą

Celem PGK Bizon i spółek ją tworzących jest jak najlepsze wywiązywanie się z ciążących na nich obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do priorytetów PGK Bizon należy zapewnienie, że jej rozliczenia podatkowe prowadzone są w sposób prawidłowy, terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego przez odpowiednio wykwalifikowane osoby i angażowanych do współpracy doradców podatkowych.

PGK Bizon ma świadomość, że mimo dochowania należytej staranności w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych, istnieje ryzyko wystąpienia w nich nieprawidłowości. W związku z tym, do jej celów należy również odpowiednio wczesne wykrywanie nieprawidłowości, a następnie ich niezwłoczne usuwanie (w tym składanie korekt deklaracji i regulowanie ewentualnych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami).

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku PGK Bizon była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

W raportowanym okresie PGK Bizon nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych.

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi przez poszczególne spółki z PGK Bizon przedstawiono w odpowiednich punktach dokumentu, dotyczących tych podmiotów

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez PGK Bizon działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

PGK Bizon i spółki ją tworzące nie podejmują działań restrukturyzacyjnych, które miałyby na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z celem i przedmiotem prawa podatkowego. Wszelkie restrukturyzacje przeprowadzane są w szczególności w oparciu o ekonomiczne i biznesowe przesłanki. Rozliczenia podatkowe dotyczące tego typu działań są natomiast konsultowane z doradcami podatkowymi, co ma zapewnić ich prawidłowe prowadzenie.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku PGK Bizon nie podjęła działań restrukturyzacyjnych [1], które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub podmiotów ją tworzących. Na 2023 r. oraz kolejne lata podatkowe również nie zaplanowano restrukturyzacji.

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych

Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe m.in. poprzez dokonywanie ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne) przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak wskazano w art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), która może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Wiążąca informacja stawkowa – zgodnie z art. 42a ustawy o VAT – jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wiążąca informacja stawkowa zawiera opis towaru lub usługi będących przedmiotem WIS, klasyfikację statystyczną oraz stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wiążąca informacja akcyzowa – zgodnie z art. 7d ustawy o podatku akcyzowym – jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Każda ze spółek tworzących PGK Bizon wdrożyła zasady, które dotyczą procesu uzyskiwania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego – są one szczegółowo opisane w kolejnych częściach, dotyczących każdej ze spółek.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. PGK Bizon nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku PGK Bizon nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych we właściwych aktach wykonawczych oraz odpowiednim obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 1. Informacje dotyczące Bizon INT
 2. Dane podstawowe
  Bizon INT prowadzi działalność w zakresie produkcji drutu i elementów złącznych (zszywek przemysłowych, sztyftów, wkrętek i gwoździ) oraz serwisu tych produktów.

Właściwe wykonywanie ciążących na spółce Bizon INT obowiązków podatkowych stanowi jeden z podstawowych obszarów jej odpowiedzialności jako podatnika i płatnika, a zobowiązania podatkowe są w spółce regulowane jako pierwsze przed wszelkimi innymi zobowiązaniami. Celem spółki Bizon INT jest terminowe raportowanie, składanie deklaracji i płacenie zobowiązań podatkowych, a także wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

Prawidłowe zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z regulacji prawa podatkowego zapewniają posiadane przez spółkę Bizon INT zasoby, narzędzia, procesy podatkowe i procedury.

Celem spółki Bizon INT jest również eliminowanie ryzyka podatkowego, związanego z podejmowanymi w toku prowadzonej działalności transakcjami.

Spółka Bizon INT dąży do prowadzenia rozliczeń podatkowych w sposób przede wszystkim bezpieczny i nie jest zainteresowana poszukiwaniem oszczędności podatkowych poprzez jakiekolwiek agresywne optymalizacje podatkowe. Decyzje spółki są każdorazowo warunkowane kwestiami gospodarczo – ekonomicznymi i posiadają biznesowe uzasadnienie.

 1. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację

Aby zapewnić, że nałożone na Bizon INT obowiązki podatkowe będą wykonywane prawidłowo, rzetelnie i terminowo, w spółce wdrożono odpowiednie procesy i procedury.

Przedmiotowe procesy i procedury dotyczą:

 • podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych i nadzoru nad prawidłowością rozliczeń;
  • weryfikacji okoliczności faktycznych i prawnych, dotyczących zawarcia transakcji gospodarczych;
  • obiegu dokumentów;
  • dochowania należytej staranności w VAT;
  • nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
  • współpracy z doradcami podatkowymi;
  • zasad występowania o interpretacje indywidualne;
  • współpracy z organami podatkowymi.

Jeśli wymaga tego prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych, Bizon INT reguluje wewnętrzne procesy i zasady postępowania w drodze formalnych procedur, wytycznych, regulaminów itp. Stanowią one dokumenty wewnętrzne spółki i nie podlegają ujawnieniu i publikacji.

III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

W 2022 roku spółka Bizon INT nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS, w szczególności nie uczestniczyła w Programie Współdziałania z KAS i nie zawierała uprzednich porozumień cenowych.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka Bizon INT dąży do jak najlepszego wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby zapewnić, że rozliczenia podatkowe prowadzone są we właściwy sposób i z należytą starannością, w ramach spółki podejmowane są następujące działania:

 • W spółce Bizon INT monitoruje się czynności występujące w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także identyfikuje zdarzenia, które mogą powodować powstanie obowiązków podatkowych.
  • Za bieżącą ewidencję dokumentów księgowych i podatkowych w systemie księgowym odpowiadają samodzielne księgowe.
  • W ramach procedury zamykania rozliczeń danego miesiąca poprawność ewidencji weryfikuje Główna Księgowa. Po zatwierdzeniu ich poprawności Główna Księgowa wylicza należną zaliczkę na podatek CIT oraz wysokość VAT do zapłaty.
  • Do zadań Głównej Księgowej należy także kalkulowanie wartości pozostałych zobowiązań podatkowych ciążących na spółce Bizon INT oraz ich uiszczanie w odpowiednim terminie.
  • Funkcję podatkową w spółce Bizon INT nadzoruje Dyrektor Finansowy oraz Główna Księgowa. Ostateczne decyzje w zakresie zagadnień podatkowych podejmuje natomiast Zarząd spółki.
  • W razie wystąpienia szczególnie skomplikowanych zagadnień podatkowych lub kwestii powtarzalnych/istotnych wartościowo w ramach działalności spółki Bizon INT, spółka współpracuje z doradcami podatkowymi, którzy dysponują profesjonalną wiedzą z zakresu podatków i pomagają spółce minimalizować ponoszone ryzyko podatkowe.
  • Spółka Bizon INT stara się wykrywać wszelkie nieprawidłowości i niezwłocznie je usuwać m.in. poprzez składanie korekt deklaracji i regulowanie ewentualnych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami.
  • W spółce ponadto na bieżąco dokonuje się analizy występujących zdarzeń gospodarczych z perspektywy przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Bizon INT była podatnikiem następujących podatków:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
  • akcyza,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

Ponadto w przedmiotowym okresie spółka Bizon INT była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Bizon INT nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. Jednocześnie, za okres rozliczeniowy od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku została przekazana przez Bizon INT jedna informacja MDR-3 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej w dniu 1 sierpnia 2023 roku.

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Bizona INT, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Bizon INT w transakcjach gospodarczych przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi stosuje takie warunki, jakie stosowałyby podmioty niepowiązane (tzw. zasady rynkowe). W przypadku spełnienia przez Bizon INT ustawowych przesłanek, spółka sporządza odpowiednią dokumentację cen transferowych i wykonuje niezbędne obowiązki raportowe w tym zakresie.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Bizon INT zawierała z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki Bizon INT za rok 2022, w tym:

 • transakcje sprzedaży towarów (m.in. sztyfty, gwoździe, zszywki)

i inne, zawierane przez spółkę w toku jej działalności.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez spółkę Bizon INT działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Bizon INT nie podjęła działań restrukturyzacyjnych [2], które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych.

Również na 2023 r. oraz kolejne lata podatkowe nie zaplanowano żadnych procesów restrukturyzacyjnych.

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych

Indywidualne interpretacje podatkowe wydawane na wniosek spółki Bizon INT stanowią narzędzie do rozstrzygania wątpliwości podatkowych, które nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Bizon INT pozyskuje interpretacje indywidualne w szczególności w przypadku skomplikowanych zagadnień podatkowych lub kwestii materialnych w stosunku do działalności spółki. W Bizon INT wdrożono zasady dotyczące występowania z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, które usprawniają proces decyzyjny w tym zakresie.

Bizon INT nie złożyła w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. żadnych wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
  indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  wiążącej informacji stawkowej,
  wiążącej informacji akcyzowej.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Bizon INT nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych we właściwych aktach wykonawczych oraz odpowiednim obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 1. Informacje dotyczące Pałacu Komierowo
 2. Dane podstawowe

Spółka Pałac Komierowo prowadzi działalność hotelarską w odrestaurowanym Pałacu Komierowo.

Właściwe wykonywanie ciążących na spółce Pałac Komierowo obowiązków podatkowych stanowi jeden z podstawowych obszarów jej odpowiedzialności jako podatnika i płatnika.

Celem spółki jest również eliminowanie ryzyka podatkowego, związanego z podejmowanymi w toku prowadzonej działalności transakcjami.

Aby osiągnąć powyższy efekt, w spółce Pałac Komierowo wdrożono odpowiednie procesy, procedury i sposoby postępowania, których zadaniem jest zapewnienie terminowego składania deklaracji i zeznań podatkowych, a także płacenie w należytej wysokości zobowiązań podatkowych i wypełnianie wszelkich innych obowiązków nałożonych na spółkę jako podatnika.

Spółka Pałac Komierowo prowadzi rozliczenia podatkowe w sposób bezpieczny i nie poszukuje oszczędności podatkowych poprzez jakiekolwiek agresywne optymalizacje podatkowe. Decyzje spółki są każdorazowo warunkowane kwestiami gospodarczo – ekonomicznymi i posiadają biznesowe uzasadnienie.

 1. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację

Aby zapewnić, że nałożone na spółkę Pałac Komierowo obowiązki podatkowe będą wykonywane prawidłowo, rzetelnie i terminowo, w spółce wdrożono odpowiednie procesy i procedury.

Przedmiotowe procesy i procedury dotyczą:

 • podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych i nadzoru nad prawidłowością rozliczeń;
  • weryfikacji okoliczności faktycznych i prawnych, dotyczących zawarcia transakcji gospodarczych;
  • dochowania należytej staranności w VAT;
  • nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
  • współpracy z doradcami podatkowymi;
  • zasad występowania o interpretacje indywidualne;
  • współpracy z organami podatkowymi.

Jeśli wymaga tego prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych, spółka Pałac Komierowo reguluje wewnętrzne procesy i zasady postępowania w drodze formalnych procedur, wytycznych, regulaminów itp. Stanowią one dokumenty wewnętrzne spółki i nie podlegają ujawnieniu i publikacji.

III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

W 2022 roku spółka Pałac Komierowo nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS, w szczególności nie uczestniczyła w Programie Współdziałania z KAS i nie zawierała uprzednich porozumień cenowych.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka Pałac Komierowo dąży do jak najlepszego wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby zapewnić, że rozliczenia podatkowe prowadzone są we właściwy sposób i z należytą starannością, w ramach spółki podejmowane są następujące działania:

 • monitorowanie czynności podejmowanych w toku działalności spółki Pałac Komierowo i identyfikowanie zdarzeń, które mogą powodować powstanie obowiązków podatkowych;
  • składanie zeznań podatkowych, sprawozdań, informacji oraz wypełnianie innych obowiązków z zakresu prawa podatkowego, ciążących na podatniku;
  • kalkulacja i terminowe dokonywanie płatności należnych podatków;
  • wykrywanie nieprawidłowości i ich niezwłoczne usuwanie (m.in. składanie korekt deklaracji i regulowanie ewentualnych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami);
  • analiza występujących zdarzeń gospodarczych z perspektywy przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
  W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Pałac Komierowo była podatnikiem następujących podatków:
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

Ponadto w przedmiotowym okresie spółka Pałac Komierowo była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Pałac Komierowo nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. Jednocześnie, za okres rozliczeniowy od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku została przekazana przez Bizon INT jedna informacja MDR-3 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej w dniu 1 sierpnia 2023 roku.

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki Pałac Komierowo, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka Pałac Komierowo w transakcjach gospodarczych przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi stosuje takie warunki, jakie stosowałyby podmioty niepowiązane (tzw. zasady rynkowe). W przypadku spełnienia przez Pałac Komierowo ustawowych przesłanek, spółka sporządza odpowiednią dokumentację cen transferowych i wykonuje niezbędne obowiązki raportowe w tym zakresie.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Pałac Komierowo zawierała z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki za rok 2022, w tym:

 • najem nieruchomości od podmiotu powiązanego

i inne transakcje, zawierane przez spółkę w toku jej działalności.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez spółkę Pałac Komierowo działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Pałac Komierowo nie podjęła działań restrukturyzacyjnych [3], które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych.

Również na 2023 r. oraz kolejne lata podatkowe nie zaplanowano żadnych procesów restrukturyzacyjnych.

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych

Indywidualne interpretacje podatkowe wydawane na wniosek spółki Pałac Komierowo stanowią narzędzie do rozstrzygania wątpliwości podatkowych, które nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Pałac Komierowo pozyskuje interpretacje indywidualne w szczególności w przypadku skomplikowanych zagadnień podatkowych lub kwestii materialnych w stosunku do działalności spółki. W spółce Pałac Komierowo wdrożono zasady dotyczące występowania z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, które usprawniają proces decyzyjny w tym zakresie.

Spółka Pałac Komierowo nie złożyła w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. żadnych wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku spółka Pałac Komierowo nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych we właściwych aktach wykonawczych oraz odpowiednim obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

[1] Rozumianych jako łączenie spółek, przekształcenie spółki w inną spółkę, wniesienie wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianę udziałów, a także jako restrukturyzacja zadłużenia.

[2] Rozumianych jako łączenie spółek, przekształcenie spółki w inną spółkę, wniesienie wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianę udziałów, a także jako restrukturyzacja zadłużenia.

[3] Rozumianych jako łączenie spółek, przekształcenie spółki w inną spółkę, wniesienie wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianę udziałów, a także jako restrukturyzacja zadłużenia.

pl_PLPolski